Kotle na tuhá paliva

Pondělí 21. květen 2007,  Autor: ,

Rozsah jmenovitého výkonu

Ze všech výrobců pouze dva (VERNER a VIADRUS) uvádějí ve svých propagačních materiálech rozlišení výkonu kotle podle druhu použitého paliva. Možná by bylo vhodné, aby i ostatní výrobci prováděli v budoucnu toto rozlišení, protože rozdíl ve výkonu při spalování různých paliv skutečně je. Někteří výrobci uvádějí výkonový rozsah v kW, (např. 8 - 25 kW), někteří v procentech, (např. 30 - 100 %). Převážná většina jich má rozsah výkonu v rozmezí 25 - 100 %. Ze současného pohledu jsou nezvyklá čísla rozsahu výkonu u kotlů DSZO - 1 a to 10 - 100 %. Okamžitý výkon kotle závisí na druhu, zrnitosti, vlhkosti právě spalovaného paliva a na dalších podmínkách spalování.

Hmotnost ve vztahu k výkonu kotle
Samotná hmotnost kotlů bez vodního obsahu se pohybuje ve stovkách až tisících kilogramů. Často se uvádí hmotnost ve vztahu k výkonu. Poměr vysoké hmotnosti k výkonu uvádějí někteří výrobci jako předpoklad dlouhé životnosti kotle. U některých kotlů ( hlavně zahraničních, které se k nám ovšem nedovážejí ) se dosahuje poměru 30 kg.kW-1 a někdy i více. Rozdíl hmotností u kotlů je dán převážně tlouš?kou plechu a velikostí keramiky spalovacího prostoru. Kotle jsou většinou ocelové svařence. Tlouš?ka plechu v místě styku se spalinami by měla být 5 až 6 mm. U některých kotlů (např. PyroLing) je pouze 4 mm. Tlouš?ka ostatních plechů kotle je ještě o 1 až 2 mm menší. Životnost těchto kotlů pak bývá většinou menší než kotlů s větší tlouš?kou plechu. Z našich výrobců kotlů dosahuje největšího poměru hmotnost/výkon firma VERNER.

Zaručené palivo
Je to druh paliva, při jehož spalování se dosahuje uváděný výkon, účinnost, životnost, případně další vlastnosti. Náhradní palivo se rovněž může spalovat v daném kotli, ale nebude dosaženo takových tepelných hodnot jako při spalování zaručeného paliva. Mnoho výrobců uvádí optimální nebo maximální možnou vlhkost paliva a podle ní potom výkon kotle a spotřebu paliva. V převážné většině se vyžaduje vlhkost dřeva do 20 % i když spalování je možné i s jinou vlhkostí. Nejvyšší možnou vlhkostí paliva uváděnou některými výrobci je až 40 %. Čím je výkon kotle vyšší, tím snáze lze spalovat vlhčí palivo. Výrobce kotlů Josef Novák - TRACTANT FABRI Kolín ve svých technických materiálech uvádí : "V kotlích typu TFU a TFA (výkon až 4 MW - poznámka autora) je možno spalovat dřevní odpad s dřevařskou vlhkostí Wd do 60 % (piliny, hobliny, štěpky, dr?, borová kůra, kůra smrková sekaná do délky max. 50 mm)." Podobně firmy Jan Šamata, HAMONT a další uvádějí u kotlů velkých výkonů možnost spalování dřevěného odpadu do vlhkosti 40 %.

Používání správného paliva je jedním z předpokladů dosažení dobré účinnosti kotle a prodloužení jeho životnosti. Výhřevnost jednoho druhu paliva nemusí být vždy stejná. Závisí na místě naleziště (uhlí kladenské může mít jinou výhřevnost než uhlí sokolovské), na vlhkosti paliva (suché palivo má vyšší výhřevnost než palivo vlhké), na druhu dřeva (smrkové je výhřevnější než dubové nebo bukové) apod. Dřevo s obsahem 20 % vody má určitou tepelnou hodnotu. Tentýž druh dřeva s 50 % vody má jen poloviční tepelnou hodnotu. Pro spalování se často doporučuje dřevo s vlhkostí do 20 %. Této vlhkosti se dosáhne při skladování dřeva pod přístřeškem po dobu asi 2 let. Výrobci uvádějí spotřebu dřeva v kilogramech za 1 hod nebo také v m? za topnou sezónu. Předpokladem je, že se jedná o dřevo s vlhkostí do 20 %. Spalovat je samozřejmě možné i vlhčí dřevo, jeho spotřeba je však pro dosažení požadovaného tepelného výkonu kotle vyšší.

Do kotlů určených pro spalování např. dřevěných polen je možno podle výrobce přidávat jen max.10 % pilin nebo dřevního odpadu. Výkon kotle se může měnit v závislosti na použitém palivu, přestože půjde o dřevní hmotu. Kotel při spalování kusového dřeva může mít výkon 25 kW a při spalování pelet bude výkon jen 18 kW.

Spotřeba paliva Bývá uváděna v kilogramech za hodinu, m? za topnou sezónu, plnometrech, případně i jinak. Výrobci kotlů uvádějí spotřebu dřeva také v těchto jednotkách :
plnometr dřeva "plm" - 1 m? skutečné dřevní hmoty,
prostorový metr dřeva "prm" - 1 m? složeného dřeva,
prostorový metr sypaného dřeva "prms" - 1 m? volně sypaného dřeva.
Přepočet objemu dřeva

Dřevo plm prm prms
plm 1,00 1,54 2,5-2,8
prm 0,65 1,00 1,6-1,8
prms 0,35-0,4 0,54-0,62 1,00
U spotřeby by však měl být také uveden přesný druh paliva (hnědé uhlí velikost hrášek), maximální vlhkost, při které se počítá daná spotřeba (do 15 %). Někteří z výrobců kotlů na tuhá paliva uvádějí spotřebu např. ve vztahu k době hoření : plný zásobník zajiš?uje dobu hoření černého uhlí 25 hodin, hnědého uhlí 18 hodin a biomasy 17 hodin.
Velikost spotřeby paliva závisí ve velké míře na výkonu kotle,např. výrobce kotle Ekoefekt E 24 uvádí spotřebu zaručeného paliva (hnědé uhlí zrnitost ořech 2) 1 - 6 kg.hod-1 podle výkonu od 5 do 29 kW.

Zásobník paliva
Jeho velikost může být velmi různá a výrobci ji uvádějí různým způsobem, např. 0,25 m? nebo 120 litrů nebo 2 m? = 400 kg pilin = 500 kg štěpky nebo 60 kg uhlí, případně i jiným způsobem. Další informací je, že plný obsah zásobníku může vystačit na 18 hodin provozu kotle na poloviční výkon za předpokladu použití paliva o určité výhřevnosti a vlhkosti.

Účinnost kotle
Uvádí se v procentech a nemůže být 100 %, přestože někteří obchodníci s kondenzačními kotli ve svých propagačních materiálech stále uvádějí účinnost 105 % apod.
Někteří výrobci uvádějí účinnost kotlů své určité typové řady od 80 do 88 %. Jiní výrobci rozepíší účinnost každého typu nebo výkonu kotle zvláš?. Jsou i výrobci kotlů, kteří účinnost rozepisují podrobně, např. ve vztahu k palivu nebo výkonu kotle. Firma Verner ve svých propagačních materiálech uvádí : kotel V 25 má následující účinnosti ve vztahu k výkonu: 25 kW / ? = 82 %,19 kW / ? = 84 %,11 kW / ? = 85 %.

U kotlů na tuhá paliva se účinnost pohybuje v rozmezí od 70 % do 90 %. Jde o účinnost kotle nikoliv o účinnost spalování, která je vždy o několik procent vyšší. Z 19 uvedených výrobců je výrobcem uváděna nejnižší účinnost u kotlů ETKA-LS 31, VARIANT 20, H 424, HAGER 23 a PYROS 20.

Naopak nejvyšší účinnosti uvádějí tito výrobci : VERNER, HAMONT a ATMOS. Z výrobců uvádějících vysokou účinnost pravděpodobně firma HAMONT nejpodrobněji popisuje dosažení svého úspěchu a to takto : dávkovací zařízení umožňuje přesné požadované dávkování paliva, primární zplyňování probíhá na talířovém hořáku, vefukovaný primární vzduch zamezuje tvoření škváry z popela, přehřátým sekundárním vzduchem se dokonale spalují vzniklé plyny z dřevěného paliva, čidlem žárového lože je zajištěno neustálé plnění talířového hořáku, horké plyny vzniklé po spálení předávají své teplo ve výměníku, samočisticí zařízení udržuje zařízení v čistém stavu a výměna tepla je zajiš?ována turbulátorem. Provoz kotlů je plně automatický. Těmito opatřeními bylo dosaženo ze všech kotlů nejvyšší účinnosti a to od 92 % až do 95 % při optimálních podmínkách. Běžně se účinnost kotlů pohybuje v rozmezí 75 % až 85 %. Kotle s účinností přes 90 % jsou dosud spíše výjimkou.

Cena kotlů
Je velmi různá a závisí na mnoha okolnostech. Cena odráží náklady na výrobu, kvalitu kotle, snahu konkurenceschopnosti, vybavení kotle různými doplňky apod. Navíc se mění časem, většina výrobců či prodejců zveřejňuje platnost ceníků od určitého datumu k určitému datumu. Na různých výstavách a veletrzích se nabízejí kotle za zvýhodněnou "veletržní cenu", která později již neplatí. U kotlů se uvádějí ceny v základním provedení s DPH, bez DPH a podobně. Při koupi kotle je třeba zjistit, zda je cena včetně 22 % DPH či nikoliv. Mnoho prodejců nabízí kotle s montáží. Pak je u ceny kotle DPH pouze 5 %. Kotle určené pro spalování uhlí mají o něco nižší cenu než kotle spalující dřevo nebo biomasu. Z kotlů uvedených v tabulce jsou nejnižší ceny tyto :

1. kotle na uhlí : H 424 - 15 238 Kč včetně DPH
2. kotle na dřevo : MUSIL 25 kW - 20 500 Kč (výrobce není plátcem DPH)
3. kotle na dřevo : HORAL 20 - 26 200 Kč včetně DPH

Ceny nejlevnějších kotlů platily ke konci června 2001. Jde o ceny kotlů v základním provedení bez jakéhokoliv příslušenství a bez montáže. V současné době již mohou být jiné.
Pro zapojení kotle do otopného systému, uvedení do provozu a seřízení na hospodárný nebo komfortní provoz je nutno dokoupit další zařízení či doplňky. K vybavení může patřit elektronická regulace provozu kotle, signalizace přikládání, regulátor tahu, akumulační nádrž, kouřovod, pojistná smyčka proti přetopení, pojistná armatura, chladicí patrona, věšák na čistící nářadí, spalinový ventilátor, komínové čidlo atd. Za všechny tyto doplňky je nutno doplatit k základné ceně kotle.

Certifikát kotle
Každý solidní výrobce a prodejce má na své výrobky patřičný certifikát opravňují provozovat daný výrobek. I když firmy vyrábějí více kotlů (konstrukčně velmi podobných nebo stejných), musí mít každý typ výrobku svůj samostatný certifikát. Zveřejnění certifikátu provádějí výrobci různým textem, např.:

Výrobce JAKOS s.r.o.,Huštěnovice, kotel ETKA LS 31 :
Technické údaje o kotli jsou ověřeny SZÚ v Brně, kde byl kotel vyzkoušen v souladu s ČSN 07 0240 a 07 0245 a vydán "Závěrečný protokol č. 30 - 8008".

Výrobce ŽDB a.s.,Bohumín, kotel Viadrus Ling 25 :
Kotel byl schválen pro provoz v České republice Strojírenským zkušebním ústavem, státní zkušebna č.202, Brno, Certifikát výrobku B - 30 - 01186 / 99 ze dne 18. 10. 1999.

Výrobce Ekoefekt,s.r.o., Litvínov, kotel Ekoefekt E 24 :
Ke kotli byl schválen certifikát SZÚ Brno B - 30 - 01338 / 99 a MP ČR 1463 / 740 / 99.

Výrobce ATMOS - CANKAŘ Jaroslav a syn, Bělá pod Bezdězem :
Způsob posouzení shody : certifikát na výrobky ATMOS vydané St. Zkušebnou Brno, č.: B - 30 - 00701 / 98 rozhodnutí č. 08 - 95 - 0491 / 40 ze dne 25. 4. 1995 pro typ kotle DC 40 rozhodnutí č. 08 - 96 - 575 / 0210 ze dne 14. 6. 1996 pro typ kotle DC 22.

Výrobci s vysokým kreditem na svých internetových stránkách a v propagačních materiálech automaticky zveřejňují Prohlášení o shodě dle zákona č.22 / 97 a nařízení vlády č. 178 / 97 Sb., případně jinými předpisy na své výrobky. Z kotlů uvedených v přehledu mi není známo, že mají certifikát pro provoz v ČR kotle VIGAS (výrobce Drevoplyn-B.Lašček, Malá Bytča, Slovensko) a HOVAL PuroLyt (výrobce HOVAL GmbH, Harchtrenk, Rakousko). Řada kotlů, (a stále jich přibývá), obdržela označení Ekologicky šetrný výrobek.

Výběr kotle
Vybrat si ten nejvhodnější kotel, který by měl sloužit řadu let není vždy jednoduché. Kotel musí splňovat řadu požadavků, mezi něž patří zejména : velikost tepelného výkonu, spalování určitého druhu paliva, bezpečný odvod kouřových plynů (a? už do komínu nebo přes fasádu), pružný, hospodárný a bezpečný provoz, možnost ohřevu TUV a případně další požadavky. Pořizovací cena zdánlivě nižší než u jiných kotlů nemusí být nejlepším kritériem. Dodatečně přikupované zařízení ke kotli nebo nehospodárný provoz mohou v celkovém hodnocení kotle majitele nakonec zklamat.
Nejlepší kotle mají označení VÝROBEK ROKU nebo jiný "titul", který získaly na výstavě či veletrhu. Jde opravdu o nejkvalitnější výrobky, které v konkurenci obstály a patří mezi nejlepší. Ohodnocení kotle na výstavě některou z cen může být také podnětem při koupi kotle. Ceny získávaly a získávají kotle v ČR na odborných veletrzích Aqua-Therm, Pragotherm, SHK Brno, nebo výstavách Czechotherm, Zlatý klas a dalších. Nejvíce ohodnocení získaly kotle vyráběné již mnoho let ve firmách, které mají tradici. Patří k nim zejména ATMOS - CANKAŘ Jaroslav a syn, VERNER, ŽDB a další.

www.domovniinstalace.cz     

 Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate