Krbová kamna ABX - info

Pondělí 13. srpen 2007,  Autor: ,

VŠEOBECNĚ o ABX

Krbová kamna společnosti ABX jsou určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností, tedy do prostředí obyčejného, bez nebezpečí výbuchu a přítomnosti par těkavých látek (dle ČSN 3320003). Krbová kamna společnosti ABX jsou určena pro topení s občasným dohledem. V kamnech nesmí topit děti. V místnosti, ve které jsou krbová kamna instalována, musí mít zajištěn přívod čerstvého vzduchu netěsnostmi oken a dveří. Není-li tomu tak, musí se do místnosti zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu průřezem, který odpovídá alespoň průřezu použitého kouřovodu zvětšeného o 10%. Při provozu a instalaci kamen je nutno se řídit následujícími pokyny.

POPIS KRBOVÝCH KAMEN ABX

Krbová kamna tvoří oceloplechový svařenec. Topeniště kamen je vyloženo šamotovými a vermeculitovými cihlami, případně je celé vyloženo pouze vermeculitem. V přikládacích dvířkách kamen je speciální "sklokeramika", odolávající teplotě a teplotním šokům. Sklokeramika je téměř čirá, propouštějící tepelné záření z topeniště a umožňující vidět plameny při hoření. Na dně topeniště je vyjímatelný litinový rošt a pod ním popelník. Do topeniště je přiváděn primární, sekundární a terciální vzduch. Primární vzduch se přivádí pod rošt. Sekundární vzduch je přiváděn do spalovacího prostoru a u některých typů kamen je předehříván. Terciální vzduch je přiváděn do horní části topeniště otvory nebo štěrbinou v zádech topeniště a zajiš?uje dodatečné spalování nespálených plynů (dohořívání). Sekundární vzduch slouží k regulaci výkonu kamen. Kamna jsou opláštěná lakovaným plechem, keramikou, kachlemi, přírodním broušeným nebo tryskaným kamenem dle typu a provedení. Použitý lak je silikonového typu odolávající vysokým teplotám. Dle typu provedení mají kamna jeden kouřový vývod nebo možnost volby ze dvou vývodů. Konstrukce kamen je dvoupláš?ová, kdy vzduch je nasáván ze spodní části kamen, mezistěnou stoupá vzhůru, ohřívá se a otvory v horní desce nebo otvory v krycích panelech stoupá vzhůru. Dva typy kamen a to FJORD I8U a STAR jsou určeny též ke spalování uhlí a mají pohyblivý litinový rošt. Krbová kamna POLAR 6 4654-6, POLAR 6 rohový 4656-6, KIRUNA 6 4649-6, SKAGEN 4651-6, STOCKHOLM 6 4661-6, MALMÖ 4664-6, NORDIC 4621-5, POLAR 4654-8 Z, KIRUNA 4649-8 Z, TAMPERE 4647-8 Z, BALTIK 4650-8 Z, ARKTIS 4655-8 Z mají možnost samostatného přívodu čerstvého spalovacího vzduchu přímo do kamen. Je-li využito této možnosti, pak nespotřebovávají vzduch v místnosti, kde jsou instalovány.

KOMPLETNÍ DODÁVKA kamen ABX OBSAHUJE:

 • Krbová kamna.
 • Ochrannou rukavici.
 • Zábranu proti vypadávání popela je součástí dodávky jen v případě, že je to dáno konstrukcí kamen, typem, provedením.
 • U kamen Viking I. a Stockholm I. krytku průchodu kouřovodu pláštěm.
 • Návod pro montáž, obsluhu a údržbu včetně prohlášení "shody".
 • Záruční list.

NA PŘÁNÍ SE DODÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

 • U vybraných typů horní krycí kamenné desky (mastek, žula, syenit).
 • U kamen Viking Line a Stockholm Line v případě připojení kouřovodu dozadu též horní mřížka.
 • Podkladový plech černě lakovaný.
 • Podkladová skleněná deska s korkovými podložkami.
 • Sada krbového nářadí.
 • Příslušenství krbových kamen - roury, kolena a zděře příslušného průměru.

Do vybraných typů krbových kamen lze na přání zákazníka namontovat teplovodní výměník o výkonu 4 kW nebo 7 kW. Možnost instalace teplovodního výměníku je poznamenána v základních technických parametrech jednotlivých typů kamen, provádí se u výrobce.
U vybraných typů kamen je možné dodat zvláštní přírubu pro instalaci přisávání spalovacího vzduchu z venku.

BALENÍ KRBOVÝCH KAMEN ABX

Krbová kamna jsou dodávána na dřevěné transportní podlážce. Přes kamna je přetažen igelitový pytel a na některé typy kamen nasazen karton. Některé typy kamen jsou dodávány v bezkartonovém balení. Vše je staženo polypropylenovou páskou. Kromě uvedeného jsou "velká kamna" přišroubována k podlážce třemi šrouby. Z hlediska odpadů je možná likvidace obalu:

 • Dřevěnou podlážku rozebrat a spálit.
 • Papírový karton odevzdat do sběrny. Na kartonu je vyznačen typ a způsob recyklace a sběrný systém.
 • Pásku a pytel dát do komunálního odpadu nebo odevzdat do sběrných míst.

LIKVIDACE STARÝCH KAMEN

V případě likvidace kamen se šamot, vermeculit, sklo a těsnění dají do komunálního odpadu. Do komunálního odpadu rovněž patří keramické, kamenné i kachlové obklady. Zbytek kamen, tj. plechový korpus a plechové opláštění spolu s litinovými díly je možné odevzdat do sběrny kovových odpadů.

SERVIS KRBOVÝCH KAMEN ABX

Servis provádí provozovna společnosti ABX ve Varnsdorfu.
Adresa: ABX, společnost s r.o.
407 47 Varnsdorf, Dvořákova ul. 988
tel. 412 372 147, fax. 412 371 242
e-mail: truhlarna@abx.cz

Na téže adrese lze získat technické informace související s instalací a provozem. Je zde též možno objednat náhradní díly.

POKYNY PRO MONTÁŽ

 • Krbová kamna se smí připojit na komín, který odpovídá normě ČSN 734210 a ČSN 734201 a má tah alespoň 10 Pa. Souhlas s připojením musí dát příslušné kominické středisko.
 • Kouřové roury do komína musí být co nejkratší a mírně stoupat. Zakončení v komíně musí být ocelovou vložkou roury. Roura nasazená na kamna musí být proti vytažení zajištěna kolíkem, čepem nebo nýtem (při montáži nutno svrtat). Celková délka kouřových rour nesmí přesáhnout z důvodu dobrého tahu 1,5 m.
 • Při instalaci kamen je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých hmot dle ČSN 061008, jak je patrno z obrázku přílohy č. I. Jedná se o stavební hmoty o stupni hořlavosti B, C1 a C2 podle ČSN 730823 (prkna smrková, borová, buková a dubová, desky dřevotřískové, pilinotřískové, pazdeřové a heraklit, umakart apod.) Jsou-li kamna provozována v prostoru s hořlavými stavebními hmotami o stupni hořlavosti C3 (lehko hořlavé hmoty, laminované dřevotřísky, hobra, sololit, polystyren, PVC, skelný laminát, podlahové textilie, foliové podlahoviny apod. ), je nutno uvedenou bezpečnou vzdálenost zdvojnásobit.
 • Nehořlavá podlaha musí přesahovat půdorysné rozměry kamen na stranách alespoň 10 cm, vzadu alespoň 10 cm a vepředu alespoň 30 cm. Z uvedeného též vyplývají minimální rozměry podkladového plechu pod kamna v případě postavení kamen na hořlavou podlahu. Podkladový plech musí mít tlouš?ku minimálně 2 mm. V případě instalace podkladové skleněné desky se na spodní stranu dávají pro odstranění nerovnosti korkové samolepicí terčíky (přesahy jsou shodné jako u podkladového plechu).
 • Některá kamna mají možnost připojení kouřovodu nahoru nebo dozadu (patrno z rozměrových obrázků). Od výrobce jsou kamna dodávána se zaslepeným zadním vývodem. V případě připojení kouřovodu dozadu je nutno demontovat zadní víko a namontovat zaslepení na horní vývod. Kryt pro zaslepení otvoru v plášti je v popelníku. Při montáži a demontáži litinové záslepky je nutno dbát na zachování těsnosti (dociluje se těsnící šňůrou ve víku, která musí být proti hraně). Schéma uchycení litinové záslepky a způsob výměny je patrný z obrázku přílohy č.II. V případě, že kamna mají přišroubované litinové hrdlo,pak se zaměňuje hrdlo a záslepka.
 • Při montáži kamen je nutno zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu a to alespoň průřezem o 10% větším, než je průřez kouřovodu kamen. Samostatný průřez pro přívod čerstvého vzduchu může být nahrazen velkými netěsnostmi oken a dveří. Výrobce doporučuje vždy zajistit samostatný přívod čerstvého vzduchu
 • U kamen vyjmenovaných v popisu, které mají možnost přívodu čerstvého vzduchu přímo do kamen, je možné přívod realizovat hliníkovou nebo nerezovou ohebnou rourou. Délka tohoto přívodu by neměla přesáhnout 5 m, přičemž v případě každého kolena se tato délka zkracuje o 1 m.

POKYNY PRO OBSLUHU

Provozování

Krbová kamna smí být provozována pouze v souladu s tímto návodem. Obsluhovat kamna nesmějí děti. Topit se může pouze určeným palivem. Kamna vyžadují občasný dohled. Pro bezpečnou obsluhu dodává výrobce s kamny ochrannou rukavici.

První zátop

Barva použitá na povrchovou úpravu se při prvním zátopu vypaluje. Důležité je po zatopení postupně dosáhnout plného výkonu kamen a takto topit alespoň jednu hodinu. Během této doby je třeba místnost intenzivně větrat. Domácí zvířata a klece s ptáky z místnosti raději odstraňte. Během vypalování se nedotýkejte povrchu kamen, barva by se mohla poškodit.

Zátop

Při zátopu musí být rošt čistý. Položte na něj zmačkaný papír, dřevěné hobliny nebo třísky a několik menších polen. Regulátory přívodu vzduchu pod rošt otevřete, sekundární vzduch do topeniště uzavřete. Přesvědčte se, je-li zábrana proti vypadávání oharků na svém místě. Papír zapalte a dvířka uzavřete. K zátopu se může použít podpalovačů typu PEPO. Nesmí se k zátopu použít tekutých hořlavin typu "benzín".

Topení

Po rozhoření kamen uzavřete přívod vzduchu pod rošt úplně nebo téměř (záleží na konkrétním typu a tahových poměrech komína). Regulace výkonu kamen se provádí regulátory sekundárního vzduchu. Konkrétní polohy si musí dle místních poměrů uživatel ověřit. Polohy a umístění regulátorů jsou patrny pro jednotlivé typy kamen z obrázků přílohy č. III. Doporučuje se přikládat až po vyhoření paliva na žhavé uhlíky. Shořelo-li palivo na žhavé uhlíky, pootevřete přikládací dvířka o 10-15mm a vyčkejte cca 15-20 vteřin, než otevřete přikládací dvířka úplně a do ohniště položíte palivo. Tímto postupem se výrazně sníží množství kouře unikajícího do místnosti při přikládaní.

Čištění

Povrch kamen a sklo se čistí pouze tehdy, jsou-li kamna vychladlá a to buď suchým hadrem, nebo je možno použít běžné saponáty. Rošt udržujte průchodný. Popelník nenechte přeplňovat. Po otevření popelníkového prostoru nezapomeňte na jeho opětné uzavření, hoření by pak nebylo možné regulovat. Čištění v prostoru topeniště se provádí snadněji po vysunutí zábrany. Před dalším zátopem ji nezapomeňte vrátit na původní místo. Podle potřeby, avšak alespoň jednou ročně, vyčistěte kouřové tahy včetně horní části spalovacího prostoru. Popel ze spalování dřeva lze s výhodou použít jako hnojivo na záhony. Při manipulaci s popelem a popelníkem je vždy nutno dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného popálení. Žhavý popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty (papír v popelnici atp.).

Zvláštní příslušenství

V případě zakoupení zvláštního příslušenství, tj. horní desky, kterou se zakryjí výdechové otvory v horní desce, je bezpodmínečně nutné zkontrolovat, zda v zadním panelu nahoře jsou otvory pro odvádění teplého vzduchu z prostoru mezi plášti. V negativním případě nelze desku použít z důvodu možného přehřátí kamen.

Palivo

Krbová kamna jsou navržena pro topení palivovým dřevem, dřevními briketami s možností spalování též hnědouhelných briket. Vlhkost spalovaného dřeva má být nižší než 15%. Získá ji dřevo skladované alespoň 2 roky ve větraném přístřešku. Při topení briketami je nutno brikety skladovat v suchém prostředí, jinak se znehodnotí a rozpadnou. V případě topení dřevem "mokrým" se ztrácí minimálně 20% na výkonu. Roste spotřeba paliva a je nebezpečí "dehtování" kamen. V kamnech FJORD 8U a STAR lze topit hnědým uhlím "ořech".

Upozornění!

Krbová kamna nesmí být provozována při jiném než obyčejném prostředí. Například není možné topit kamny v místnosti, kde se pracovalo s ředidly, hořlavými lepidly, nátěrovými hmotami, rozpouštědly apod.

Při instalaci kamen v místnosti je nutno zajistit přívod čerstvého vzduchu. Průřez přívodu musí být alespoň o 10% větší než průřez kouřovodu. Přívod čerstvého vzduchu musí být vždy volný, průchodný. Možno realizovat dostatečnou mezerou pod dveřmi. V případě přímého přívodu čerstvého vzduchu do kamen nesmí nikdy dojít k zaslepení tohoto přívodu.

NÁVOD PRO ÚDRŽBU

Kamna se musí čistit ve studeném stavu (viz kap.čištění).
Nejčastější závady:

Prasklá šamotová cihla, vermeculitová cihla

Šamotovou cihlu lze objednat jako náhradní díl u výrobce krbových kamen. Demontáž proveďte v následujícím pořadí:
- rošt - cihly dna topeniště - cihly na stěnách topeniště. Montáž pak proveďte v opačném pořadí. Při topení může šamotová vyzdívka popraskat vlivem tepelných dilatací. Popraskané šamotové cihly, pokud nevypadnou, neztrácejí svou funkčnost a nejsou proto důvodem k reklamaci.

Prasklá keramická deska opláštění

Keramiku příslušných rozměrů a odstínů je možno objednat u výrobce krbových kamen. Desky jsou ve své poloze udržovány tlakem plochých per. Šikmými údery dlaní je možno desku posunout do strany a vyjmout.
U kamen NARVIK I., MALMÖ I., HELSINKI I. a KODAҠI. začněte vyjmutím prostředních dlaždic. U krbových kamen VIKING I. a STOCKHOLM I. nejprve vysuňte děrovaný plech (drátěnku), který je upevněn stejným způsobem jako dlaždice. U krbových kamen ALBORG a OSLO začněte odstraněním zadních rohových plechů, posuňte je nahoru a vyjměte. U krbových kamen LAHTI I. posuňte obě dlaždice dozadu až na doraz, přední dlaždici pak posuňte nahoru a vyjměte. Před novou montáží předehněte ploché pružiny tak, aby se zvýšila přítlačná síla. Povšimněte si zarážek, které vymezují plochu dlažby. Při opětné montáži musí tyto dlaždice zapadnout mezi tyto zarážky.

Poškozená dvířka, poškozené sklo

Výměna dvířek a jejich usazení je složitější oprava. Za složitější je rovněž považována výměna skla. Toto provádí z uvedených důvodů pouze servisní pracovník. Na obrázku příl. č. IV. jsou nakresleny rozměrové náčrty krbových kamen s uvedením hlavních rozměrů a technických parametrů.

UPOZORNĚNÍ

U všech typů krbových kamen ABX je zakázáno topit s otevřenými popelníkovými dvířky.
U kamen, kde čelo popelníku doléhá a těsní s čelem kamen, musí být popelník zasunut až do zadní polohy.

POUŽITÍ A ÚČEL TEPLOVODNÍCH VÝMĚNÍKŮ

Teplovodní výměníky zabudované do krbových kamen umožňují přitápění a vytápění vodním topným systémem a ohřev teplé užitkové vody. Teplovodní výměníky je nutné považovat za doplňkový zdroj tepla vyžadující téměř stálou obsluhu umožňující úsporu nákladů za topení. Jedná se o teplovodní vložku, která je v krbových kamnech a krbových vložkách namontována místo kouřové rozrážky v horní části ohniště. Voda je ohřívána horkými spalinami odcházejícími do komína. Teplovodní výměník může být připojen na otevřený nebo uzavřený teplovodní systém. Pracovat může v soustavě s nuceným oběhem vody nebo v soustavě samotížné. Výměníky jsou svařeny z plechových výlisků nebo z trubek. Pro vstup a výstup vody jsou opatřeny trubkou se závitem G1". Tepelné výkony, vodní objemy a výhřevné (teplosměnné) plochy jsou patrny z tabulek u jednotlivých typů výměníků. Rozměry jednotlivých typů výměníků jsou patrné z přiložených rozměrových náčrtů.
Teplovodní výměníky jsou vyráběny ve třech provedeních a jsou určeny pro vyjmenované typy krbových kamen, krbových kachlových kamen a krbových vložek. Dodávají se samostatně. Montáž si poté zabezpečuje uživatel nebo jsou do krbových kamen namontovány u výrobce. Připojovací rozměry, poloha a velikost otvorů pro jednotlivé typy výměníků a kamen jsou patrné z přiložených obrázků.

MONTÁŽ TEPLOVODNÍCH VÝMĚNÍKŮ A JEJICH ÚDRŽBA

Montáž, resp. připojení teplovodního výměníku, smí provést jen odborná firma s příslušným oprávněním, kvalifikací, na základě vypracovaného projektu připojení teplovodního výměníku do otopné soustavy nebo do soustavy ohřevu TUV. Projekt musí být vypracován odborně způsobilou osobou. Před vlastní montáží je nutno vyjmout kouřovou rozrážku, vyvrtat potřebné díry pro připojení výměníku k topnému systému s roztečemi a průměry podle rozměrového náčrtku. Při osazování výměníku do kamen je nutno vložit těsnící šňůru do těsnících misek na varných nátrubcích. Toto těsnění zabraňuje úniku kouře do místnosti. Do vnitřního pláště se vyvrtají díry pro nátrubky a pro připevňovací šrouby, do vnějšího pláště je nutno vyvrtat tyto díry zvětšené na rozměr montážního klíče.
Doporučené rozměry jsou uvedeny v tabulce charakteristik jednotlivých výměníků. Teplovodní výměníky je nutno pro správnou činnost alespoň 1 x za 3 - 4 měsíce očistit, omést od sazí a nečistot.
Při projektování a instalaci je nutno respektovat ustanovení:

 • ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody
 • ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění. Projektování a montáž.
 • ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody. Navrhování, projektování.
 • Technická pravidla H131 96 vydaná cechem topenářů a instalatérů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • V případě instalace teplovodního výměníku do teplovodního systému topení nebo ohřevu TUV je vždy bezpodmínečně nutné zajistit, v případě, že se topí v kamnech nebo krbové vložce, odběr tepla z vodního systému minimálně o jmenovitém tepelném výkonu teplovodní vložky.
 • Součástí dodávky výměníku není žádný regulační ani zabezpečovací prvek.
 • Součástí návodu je ideové schéma připojení výměníku do soustavy vytápění, případně ohřevu TUV.
 • Projektant musí zabezpečit, aby nemohlo dojít k zastavení průtoku vody výměníkem, pokud se v kamnech nebo krbové vložce topí. Projektant rovněž musí zabezpečit, že nedojde k uzavření vodního objemu výměníku, pokud se v kamnech topí.
 • Není přípustné topit v kamnech, pokud není ve výměníku voda, došlo by k nevratnému poškození tělesa výměníku.
 • Při instalaci kamen s vodním výměníkem do samotížné cirkulace je nutno vzít v úvahu výšku výměníku nad podlahou a výšku otopných těles.
 • Teplovodní výměníky byly zkoušeny výhradně ve spojení s krbovými kamny a krbovými vložkami ABX Možné spojení výměníku a kamen je patrné z příloh. Výrobce zaručuje výkon a funkci pouze při dodržení tohoto návodu a doporučených kombinací výměníků a krbových kamen. Při montáži do kamen jiných výrobců nemůže společnost ABX garantovat technické parametry a bezpečnost.
 • V případě, že teplovodní výměník je jediným zdrojem tepla v teplovodním systému doporučuje se instalovat expanzní nádoby o objemu 12 litrů a více. Doporučeným tlakem plnění expanzní nádoby při teplotě 20 ?C je 110 kPa
  • čerpadlo s výkonem minimálně 500 l /hod v případě vložky o výkonu 7 kW
  • čerpadlo s výkonem minimálně 300 l /hod v případě vložky o výkonu 4 kW
  • pojiš?ovací ventil seřízený na 180 kPa DN15
 • K zajištění minimální kondenzace na výměníku se doporučuje, aby teplota vratné vody neklesla pod 55 ?C.
 • Teplovodní výměníky lze do krbových kamen ABX dodatečně montovat jen u kamen vyrobeným po 30.6.2001.

Nedílnou součástí tohoto návodu je rozměrový náčrt teplovodních výměníků, ideová schémata zapojení otopných soustav se samotížným oběhem a s nuceným oběhem.

BEZPEČNÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

POSTAVENÍ REGULÁTORŮ

Zdroj : www.abx.czProdukty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate